Sluit nu af

Bereken je premie
in 1 minuut

Wil jij weten wat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel jou gaat kosten? Bij Polisselect Nederland sluit je deze verzekering in slechts een paar stappen direct af. Snel, makkelijk én betrouwbaar.

Bereken nu je premie

Waarom een beroepsaansprakelijkheids-
verzekering
van Markel?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel beschermt jouw onderneming tegen de financiële gevolgen van schadeclaims van derden. Maar ook, zoals bij medische beroepen, tegen de gevolgen van schade aan personen.

Van ontwerpfouten tot een verkeerd financieel advies: je kunt het je zo gek niet bedenken welke voorbeelden Markel dagelijks voorbij ziet komen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt niet alleen dekking voor de aansprakelijkheid van schade tijdens het uitvoeren van werkzaamheden, maar beschermt je ook tegen de kosten voor het vaststellen van de aansprakelijkheid, de kosten van verweer en de wettelijk verschuldigde rente. Gelukkig staat Markel bij een aansprakelijkstelling aan jouw zijde en helpt Markel je graag op weg met:

Markel

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
van Markel
 zelf afsluiten of advies op maat?

Beroepsaansprakelijkheid

Doe-Het-Zelf

Beroepsaansprakelijkheid - doe het zelf

Zelfstandig keuzes maken en gemakkelijk zelf je beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel afsluiten? Kies dan voor dit pakket. Meer info.

Eenmalige bemiddelingskosten: € 9,95
Service Contract: MKB direct € 1,95 per maand

(bovenstaande bedragen zijn incl. assurantiebelasting)

Vraag nu zelf je BAV Markel aan Vraag nu zelf je BAV Markel aan

Aansprakelijkheid

Compleet

Aansprakelijkheid Compleet

Ben jij op zoek naar een passende aansprakelijkheidsverzekering en wil je graag advies op maat?
 Ontdek dan de voordelen dit pakket.

Eenmalige bemiddelingskosten: € 195,-
Service Contract: MKB basis € 6,35 per maand

(bovenstaande bedragen zijn incl. assurantiebelasting)

Kies voor advies op maat Kies voor advies op maat

Aansprakelijkheid

Info

Aansprakelijkheid informatie pakket

30 minuten uitleg over een aansprakelijkheidsverzekering van een adviseur? 
Geen advies op maat, maar wel veel informatie.

Eenmalige kosten: € 85,-
Service Contract: niet van toepassing

(bovenstaande bedrag is incl. btw.)

Ontvang BAV informatie Ontvang BAV informatie

Alle voordelen op een rijtje.

Standaard biedt de beroepsaansprakelijkheidspolis van Markel een volledige inloopdekking. Dat betekent dat je voorzien bent van een dekking voor aanspraken die tijdens de verzekeringsperiode tegen jou als verzekerde worden ingesteld en bij Markel worden gemeld, ook al is de beroepsfout gemaakt voor de ingangsdatum. Eventuele omstandigheden en aanspraken die op de ingangsdatum al bekend waren worden uitgesloten van dekking.

Voor de meeste beroepen geldt een onherroepelijk aanbod voor het verzekeren van het uitlooprisico in geval van staking van de activiteiten of overlijden van de verzekerde. Voor een aantal beroepen, zoals accountants, advocaten en technische beroepen wordt hier, in overeenstemming met wat verplicht is vanuit verschillende brancheverenigingen of wetten, vanaf geweken. In dat geval betreft het:

 • Een kosteloze dekking voor het uitlooprisico voor de duur van twee jaar bij staking van de activiteiten of overlijden en een onherroepelijk aanbod voor het verzekeren van het uitlooprisico in bepaalde overige gevallen (accountants);
 • Een kosteloze dekking voor het uitlooprisico bij beëindiging van de verzekering bij overlijden, faillissement/onder curatelestelling of bedrijfsbeëindiging (advocaten);
 • Een kosteloze dekking voor het uitlooprisico voor de duur van vijf jaar bij staking van de activiteiten of overlijden (technische beroepen).

De verzekerde die gedurende de verzekeringsperiode ophoudt verbonden te zijn aan het kantoor van verzekeringnemer wordt vanaf dat moment gezien als voormalig verzekerde. De voormalig verzekerde blijft gedurende de verzekeringsperiode aanspraak op de afgesloten dekking houden. Uiteraard bestaat er geen dekking voor beroepsfouten die zijn gemaakt na het moment dat hij of zij ophoudt verbonden te zijn aan het bedrijf van verzekeringnemer.

Is de beroepsfout gemaakt door een hulppersoon (een niet-ondergeschikte) en is een verzekerde daarvoor aansprakelijk? Dan geldt ook hiervoor deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Eindigt de verzekering? Dan heeft de verzekerde nog vier maanden de tijd om aanspraken die voor de einddatum tegen hem of haar zijn ingesteld bij Markel te melden. 

In het geval een schade wordt geschikt tot maximaal een bedrag ter grootte van tweemaal het van toepassing zijnde eigen risico, wordt het eigen risico verminderd. Als er een eigen risico geldt, dan betreft dit de helft van het bedrag van de schikking.

Onder schikking wordt verstaan: het tegen finale kwijting treffen van een regeling met een derde tot betaling van een schadevergoeding, die lager is dan de (uiteindelijk) door de derde gevorderde schade.

Rechtsbijstandsrisico Vangnet voor Verweer is een aanvulling op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en biedt een (passieve) rechtsbijstandsdekking voor:

 • Geschillen met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar over een (gedeeltelijke) afwijzing van een schade en/of de behandeling van schade;
 • Geschillen met de overheid en/of tuchtrechtinstanties (ten gevolge van een beroepsfout);
 • In andere gevallen waarin dekking onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontbreekt en waarbij er sprake is van een geschil in verband met een beroepsfout. 

Met deze dekking biedt Markel juridische hulp bij een verzekerd conflict. Daarnaast bestaat er dekking voor de vergoeding van proceskosten en kosten van externe deskundigen.

Deze dekking geldt voor de aansprakelijkheid voor door derden geleden zaak- en/of personenschade als gevolg van een handelen en/of nalaten tijdens de uitoefening van de werkzaamheden binnen de gekozen verzekerde hoedanigheid.

Markel biedt standaard een ruime regeling met betrekking tot de te vergoeden kosten. Dit betekent dat:

 • De kosten van verweer worden vergoed, los van het verzekerde bedrag;
 • Kosten voor arbitrageprocedure en/of in verband met alternatieve geschillenbeslechting worden vergoed;
 • Reconstructiekosten (zelfs zonder een (sub)limiet en zonder eigen risico) worden vergoed; 
 • Het eigen risico enkel op de schade-uitkering in mindering wordt gebracht en niet op de kosten voor het vaststellen van de aansprakelijkheid en schade alsmede de kosten van verweer;
 • Eventuele kosten worden vergoed boven op het verzekerde bedrag per aanspraak, tot hoogstens eenmaal het verzekerde bedrag per aanspraak;
 • Is er sprake van een schikking? Dan geldt er een bijzondere regeling voor het eigen risico.
Bereken nu je premie

Markel als dé beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in Nederland.

Markel biedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan vele beroepen en loopt al jaren voorop in de ontwikkeling van beroepsaansprakelijkheid binnen Europa. Het bedrijf is van oorsprong ontstaan op de Engelse markt, waar in de jaren ‘70 de beroepsaansprakelijkheidsverzekering werd ontwikkeld. Vanaf 2011 is Markel ook in Nederland gevestigd en is een team van specialisten dagelijks actief op het gebied van zowel acceptatie als schadeafwikkeling. 

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt een ruime dekking voor de risico’s die ondernemers en ondernemingen lopen om aangesproken te worden voor beroepsfouten. Markel is van allerlei markten thuis en is daardoor een uitermate geschikte verzekeraar voor zelfstandige professionals in diverse sectoren. Van (para)medici, ingenieurs, consultants en organisatieadviseurs, tot accountants, advocaten en interimmanagers.

Ontdek bij welke schades Markel voor jou klaarstaat Alles over aansprakelijkheid

 

Heb jij al gedacht aan je AOV?

Een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt voor een inkomen in periodes dat jij als ondernemer door arbeidsongeschiktheid niet meer aan het werk kunt.

Vind hier jouw AOV

Regel zelf jouw beroepsaansprakelijkheid
in 3 simpele stappen.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt veel keuzevrijheid en is af te stemmen op jouw persoonlijke situatie en wensen. De keuzes die jij maakt hebben invloed op de dekking die je krijgt zodra je aansprakelijk gesteld wordt, én op jouw premie. Om je te voorzien van een passend aanbod hebben we allereerst meer informatie over jouw beroep, bedrijf en activiteiten nodig. Veranderen gaandeweg jouw werkzaamheden? Vergeet dan niet om jouw beroepsaansprakelijkheidsverzekering daar op aan te passen.

Meer informatie Ga aan de slag Meer informatie Ga aan de slag

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
van Markel afsluiten via Polisselect Nederland?

Veelgestelde vragen over een beroeps-
aansprakelijkheidsverzekering van Markel.

Nee, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is wettelijk niet verplicht. Wel kan een opdrachtgever of klant van je verlangen om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Ook brancheorganisaties kunnen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht stellen.

Nee, een lidmaatschap is niet noodzakelijk. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel is voor iedere ondernemer en/of onderneming toegankelijk.

De kosten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bereken je eenvoudig hier online. De kosten hangen af van je bedrijfsactiviteiten, jaaromzet, je gekozen verzekerde bedrag en het eigen risico.

Markel biedt een ruime en heel complete beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Toch zijn er altijd een aantal factoren die niet binnen de verzekering vallen. In dat geval gaat dat om:

 • Schade die je toebrengt aan personen (letsel) of aan spullen van anderen. Dit kun je naar wens meeverzekeren door te kiezen voor een aanvullende AVB/kantoordekking; 
 • Schade die met opzet is veroorzaakt;
 • Schade door fraude en vermogensdelicten als diefstal, bedrog en valsheid in geschrifte;
 • Schade door het niet halen van beloofde resultaten en rendementen;
 • Schade die is veroorzaakt door over kostenbegrotingen en tijdsplanningen heen te gaan.

Let op! Bovenstaande punten betreft geen limitatieve opsomming. Er kunnen uitzonderingen op jouw polis van toepassing zijn.

Voor sommige beroepen, zoals bewindvoerders, advocaten, assurantietussenpersonen of accountants gelden (wettelijke) eisen ten aanzien van de hoogte van het verzekerde bedrag. In alle andere gevallen zien wij veelal de volgende verzekerde bedragen terug: € 250.000,00 / € 500.000,00 / € 1.000.000,00 per aanspraak. Hogere bedragen zijn eventueel ook mogelijk.

Jazeker! De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel is geschikt voor allerlei soorten ondernemers, dus ook voor zzp’ers en mkb’ers.

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven, omdat Markel in sommige voorwaarden (bijvoorbeeld voor accountants, advocaten, administratiekantoren, belastingadviseurs en technische beroepen) een specifiek op het risico toegesneden dekkingsgebied heeft opgenomen. Om antwoord te krijgen op deze vraag verwijzen we je daarom graag door naar artikel 5 of 6 van de betreffende voorwaarden.

Het is voor de dekking van belang dat de aanspraak tijdens de verzekeringsperiode tegen een verzekerde wordt ingesteld en ook gemeld wordt bij Markel. In de polisvoorwaarden van Markel is standaard een nameldingstermijn van vier maanden opgenomen. Eventuele aanspraken die na de verzekeringsperiode tegen een verzekerde worden ingesteld, komen niet voor dekking in aanmerking. Behoudens aanspraken die voortvloeien uit tijdens de looptijd gemelde en bevestigde omstandigheden.

Afhankelijk van de specifieke polisvoorwaarden en de reden van beëindiging van de verzekering (tussentijdse opzegging, faillissement, staking van de activiteiten, wanbetaling, opzegging door verzekeraar, etc.) is er:

 • In de polisvoorwaarden een (al dan niet kosteloze) uitloopdekking opgenomen, of
 • In de polisvoorwaarden een onherroepelijk (en al dan niet kosteloos) aanbod voor een uitloopdekking opgenomen, of
 • Een mogelijkheid om tegen nader overeen te komen condities een uitloopdekking af te nemen, of
 • Geen mogelijkheid om een uitloopdekking af te nemen.

De uitloopdekking wordt afgestemd op de duur van de verzekeringsperiode en zal in ieder geval niet langer zijn dan vijf jaar. Voor meer informatie hierover verwijzen we je graag naar deze infokaart: In/uitloop en namelding.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt wel eens verward met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Om het verschil te kunnen duiden leggen we je graag een aantal voorbeelden voor:

Beroepsaansprakelijkheid

In sommige beroepen kun je financiële schade veroorzaken bij een opdrachtgever. Denk aan een ontwerpfout of een verkeerd financieel advies. Deze schade verzeker je met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Lopen anderen letsel of materiele (zaak- en personen) schade op door jouw producten of door jouw handelen of nalaten? Dan ben je hiervoor aansprakelijk. Deze schade verzeker je met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Ben je als bestuurder actief in het bestuur van een VvE, stichting, plaatselijke (sport)vereniging of onderneming? Dan kan een besluit vervelende gevolgen hebben. Je kunt namelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Deze schade moet jij betalen, maar kun je ook verzekeren met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Belangrijke documenten en downloads Markel

Download de Brochure.

Wil jij graag meer informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel? Download dan nu gratis de brochure, voorwaarden, verzekeringskaart of neem vrijblijvend contact met ons op.

Download de Markel brochure Download de Markel brochure
Markel brochure

Kom in contact met Polisselect Nederland.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is. Naar wens of op aanvraag bieden wij jou graag een beroeps- of bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Markel op maat aan. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden of heb je een vraag of opmerking? Neem gerust contact met ons op. We staan je graag te woord!

  Polisselect Nederland

  Over ons

  Contact opnemen

  Liever direct contact met een adviseur? Je kunt ons altijd bellen, mailen of ons contactformulier invullen.Onze specialisten van Advies en Kies helpen je graag verder.

  Registratie AFM
  Advies en Kies B.V. is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer: 12046769.

  Klachten?
  Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus 93257, 2509 AG Den Haag Telefoon: 070 - 333 8 999 Ons kantoor is bij het KiFiD aangesloten onder nummer: 300.017402

  Polisselect NL is een website van Advies en Kies B.V.

  Kantoor Emmeloord
  Ecu 2, 8305 BA, Tel. 0527 - 630 900

  Kantoor Zwolle
  Grote Voort 5, 8041 AM, Tel. 085 - 021 24 00

  Kantoor Dronten
  Het Spaarne 37, 8253 PE, Tel. 0321 - 386 620

  KvK: 74787675